;
 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

Εικόνα για την κατηγορία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

Το τμήμα της Διαχείρισης Έργου αποβλέπει στο να συνδυάσει τον σχεδιασμό και την τεχνική κατάρτιση της εταιρίας στις υπηρεσίες του. Προσφέρει συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών και αναλαμβάνει την προετοιμασία οικονομικών προσφορών, τη σύνταξη εγγράφων διαγωνισμού κλπ.

Το τμήμα είναι επίσης υπεύθυνο για τη μελέτη του έργου, την παρακολούθηση και τον έλεγχο και εξασφαλίζει την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών και άλλων έργων εγκαίρως, στα πλαίσια του προϋπολογισμού και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη. Με τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων λογισμικού και της τεχνογνωσίας των μηχανικών μας, η ΤΕΚΑΛ Α.Ε. είναι σε θέση να εγγυηθεί την επιτυχή παράδοση των έργων στις πιο υψηλές προδιαγραφές ποιότητας.