;
 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Στην ιδιοκτησία της εταιρίας βρίσκονται όλες οι απαιτούμενες τεχνικές υποδομές και ο κατάλληλος εξειδικευμένος μηχανολογικός εξοπλισμός, έτσι ώστε να παρέχει τις υπηρεσίες της με επιτυχία.